Stavíte?
My to změříme!

Komplexní geodetické služby
v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii

Co umíme

O nás

Realizujeme veškeré geodetické služby
při přípravě a realizaci stavebních prací.

Společnost GEODÉZIE CHOMUTOV poskytuje služby v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. Vyhotovuje geometrické plány pro vyznačení budovy, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen, vytyčujeme hranice parcel. V neposlední řadě provádíme zaměření skutečného provedení staveb, sledování svislých a vodorovných posunů a výpočty kubatur.Pokud tedy plánujete stavět dům,kupujete nebo prodáváte část pozemku , rádi k Vám přijedeme.

Naše firma je vybavena totálními stanicemi a soupravou pro měření v GNSS od společnosti TRIMBLE dále pak nivelačními přístroji firmy LEICA. Měřické práce provádí dvojčlenná skupina s dlouholetou zkušeností.

Naše služby

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Geometrické plány na vyznačení stavby

Oddělovací geometrické plány

Geometrické plány vyznačující věcné břemeno

vytyčování vlastnických hranic pozemků

Geodetické práce ve výstavbě

Podklad pro projekt

Kompletní vytyčení všech druhů staveb

Dokumentace skutečného provedení staveb

Zaměření a výpočty ploch a objemů

Zjistit více

Ceník

Většina prací v našem oboru má specifický charakter, proto je vhodné pro stanovení ceny osobní jednání. Na požádání Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku dle vašeho zadání nebo zašleme podrobný ceník prací.

Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (zejména předpisy a normami platnými v zeměměřictví a katastru nemovitostí a ve stavebnictví) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s objednatelem podle obchodního zákoníku nebo objednatelem doručenou písemnou, faxovou nebo elektronickou objednávkou. V cenách jsou zahrnuty průměrnou hodnotou veškeré náklady a související příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky výkonů a poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru.

Etický kodex zeměměřiče - vybraná ustanovení

Zeměměřič při výkonu povolání dodržuje tyto základní normy etického chování:

Odbornou činnost vykonává podle svého nejlepšího svědomí, aktuálních odborných znalostí a zkušeností, nepodjatě a nezávisle na vnějších vlivech. Odporuje nepoctivým a nezákonným zájmům a činnostem. Ve správním řízení nerozhoduje ve věcech, v nichž by byl podjatý v důsledku svých závazků nebo vztahů. : Svou odbornou kvalifikaci si doplňuje a rozšiřuje studiem odborné literatury, aktuálních právních a technických předpisů a technologií. A to nejen z vlastního oboru, ale i z oborů souvisejících, například práva, stavebnictví, dopravy, energetiky, ekonomie a řízení, ekologie, historie a podobně. Podle potřeby studuje cizí jazyky. Podporuje vzájemnou komunikaci s odborníky jiných profesí.

Základním cílem odborné činnosti je uspokojování potřeby objednatele. Jeho požadavek musí být jasně a jednoznačně formulován, zeměměřič má povinnost napomoci při této formulaci. Nepřijímá závazky, které nemůže splnit z důvodů nedostatečné kvalifikace, technického vybavení, časových nebo finančních možností a podobně. Nepožaduje nepoctivě vysokou či nízkou cenu. Nevstupuje do nepoctivých závazků a práv.

Nesděluje neoprávněným osobám skutečnosti spojené s výkonem povolání. Všechny výsledky zeměměřické činnosti musí autor podepsat s uvedením spoluautorů nebo převzatých pramenů. Neodmítá spolupráci, je-li o ni požádán.

Dobrou pověst a obecné uznání povolání zeměměřiče neohrozí neodborností, nekorektností a nepoctivým jednáním. Je si vědom, že při výkonu povolání reprezentuje svou profesi.

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás!

Chcete se stavit osobně?
Navštivte nás!

Jaroslav Pelc
GEODÉZIE CHOMUTOV
Školní 5335
430 01 Chomutov

Naše firma sídlí v budově MEI a Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - katastrální pracoviště Chomutov (naproti autobusovému nádraží).

Je zde možnost zdarma zaparkovat na parkovišti u supermarketu Lidl.